Zaznacz stronę

W ubiegłą środę weszła w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. Po złożeniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszystkie osoby którym odebrano prawo do wypłaty emerytur już dziś mogą strać się o jej wypłatę, wraz z należnymi odsetkami. Ci którzy pozwali ZUS, w sądzie okręgowym, muszą poczekać aż sąd wyda decyzję w sprawie wypłaty emerytury w zakresie wynikającym z ustawy. Wypłata zawieszonej emerytury przysługuje osobom, które prawo do niej nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 r. a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Jeżeli nie skierowaliśmy sprawy na drogę sądową udajemy się z wnioskiem do ZUSu po wypłatę należnych nam świadczeń. Wniosek ten musi być podpisany przez emeryta, zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer emerytury oraz nazwę i adres Oddziału ZUS. W wniosku należy określić, że dotyczy on wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami. Ponadto osoby, których emerytury podlegają rozliczeniu, ponieważ osiągały przychód, wraz z wnioskiem muszą  przedłożyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości przychodu, uzyskanego w 2011 i w 2012 roku (o ile zaświadczenia takiego nie złożyły wcześniej). Przed ustaleniem kwoty wypłaty emerytury ZUS dokona rozliczenia emerytury za te lata. Dotyczy to jednak tylko tych osób, które do dnia 31 października 2011 r. nie ukończyły wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.Oprócz wypłaty zawieszonej emerytury możemy liczyć również na wypłatę odsetek. Naliczane będą do dnia wejścia w życie ustawy.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 60 dni na wydanie decyzji w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury. Należy jednak pamiętać, że jeżeli dla wydania decyzji ZUS zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 60 dni liczy się od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Osoby, które na drodze postępowania sądowego walczyły o swoje emerytury przed wejściem w życie ustawy z 13 grudnia 2013 r. również muszą udać się do ZUSu z wnioskiem o wypłatę zawieszonej emerytury, ale w ich przypadku proces wypłaty może się nieco wydłużyć. Jeżeli nasza sprawa aktualnie znajduje się w sądzie okręgowym, lub wycofaliśmy już odwołanie z sądu wskazane jest zawarcie takich informacji we wniosku. Następnie wszystkie sprawy, w których Oddział ZUS wniósł apelację od wyroku sądu okręgowego, ustalającego wypłatę emerytury za okres od 1 października 2011 r. jeżeli emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS wycofa apelację w całości lub w części i – po zakończeniu postępowania sądowego – wyda decyzję w sprawie wypłaty emerytury w zakresie wynikającym z ustawy. Natomiast sprawy, w których emeryt wniósł odwołanie od decyzji ZUS, odmawiającej wypłaty emerytury za okres od 1 października 2011 r. jeżeli emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS zawiesi postępowanie do czasu zakończenia przez sąd – wskutek cofnięcia przez emeryta odwołania – postępowania sądowego prawomocnym orzeczeniem. Decyzja w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury zostanie wydana po zgłoszeniu przez emeryta wniosku o podjęcie postępowania.  Jeżeli jedna na podstawie prawomocnego wyroku sądu ZUS wypłacił nam zwieszoną emeryturę, po raz drugi nie możemy wnioskować o jej wypłatę, ale w dalszym ciągu przysługuje nam prawo do odsetek. Będą one przysługiwały do dnia wypłaty, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła przed dniem wejścia w życie ustawy lub do dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła po dniu wejścia w życie ustawy. Aleksandra Smolak