Zaznacz stronę

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji Korbielów-Pilsko działa na terenie Korbielowa od 2009 r. i ma na celu wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających w kierunku rozwoju naszego regionu. Jednocześnie dbamy o czystość naszej miejscowości. W tym celu organizujemy coroczną akcję „Czysty Potok i Czysty Szlak w Korbielowie”. Bierzemy także udział w innych akcjach na rzecz ochrony i czystości naszego środowiska .
Współpracujemy również z organami samorządowymi dbając aby sprawy rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w naszej gminie nie zostały odsunięte na dalszy plan.
Od dłuższego czasu obserwowaliśmy zastój inwestycyjny w masywie Pilska, a to przekładało się na brak pracy w rejonie i emigracje za nią naszych mieszkańców za granicę.
Z chwilą gdy pojawił się nowy od dawna oczekiwany inwestor i w swoich planach ujął modernizację Ośrodka Narciarskiego Pilsko na miarę Europejską, uwierzyliśmy, że sprawa rozwoju naszego regionu wkrótce zostanie rozwiązana.
Niestety nasza radość trwała krótko, gdyż pojawiła się Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, którzy robią wszystko, aby ten plan zniweczyć.
Przez w/w Pracownię wpłynęła skarga do Prokuratury dotycząca nadużyć przez inwestora.
W ramach protestu przeciwko takim praktykom ekologów w dniu 29.11.2012 r. powstał Ruch Społeczny Obrońców Pilska , którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Sportu i Rekreacji Korbielów-Pilsko.
Do współpracy zaprosiliśmy mieszkańców gminy Jeleśnia zrzeszonych w innych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach jak również osoby prywatne, którym sprawa rozwoju naszego regionu nie jest obojętna.
Nasze działania będą zmierzać w kierunku wspierania wszystkich inicjatyw w Polsce, które są blokowane przez ekologów a mają na celu rozwój naszego kraju.

Korbielów, dnia 29.11.2012 r.
W celu ochrony naszych praw obywatelskich oraz celem zapewnienia nam i naszym rodzinom przyszłości przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju, niniejszym przyjmujemy Deklarację Ruchu Społecznego Obrońców Pilska, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu Komitetu Założycielskiego.
Chcemy, aby obywatel jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca miał prawo do zgodnego z prawem działania i poszanowania jego interesów.
Chcemy, aby organizacje środowiskowe podnosząc wzniosłe idee nie opierały się na pomówieniach i szykanach, ale odnosiły się do rzeczywistości.
Chcemy zarazem, aby zasada zrównoważonego rozwoju była wprowadzana w życie co oznacza, że obok interesu natury winien być również uwzględniony interes każdego człowieka.
Kierunek działań ruchu – to systematyczne poszerzanie poparcia społecznego. Główna inicjatywa w tym zakresie będzie zmierzała do wspierania osób fizycznych i przedsiębiorców zamierzających inwestować w gminie Jeleśnia i na Żywiecczyźnie w sporach z organizacjami środowiskowych , które w imię ochrony przyrody łamią prawo lub też zapominają o człowieku jako elemencie środowiska.
Pozostając konsekwentnie ruchem politycznie niezaangażowanym będziemy otwarci na współpracę z każdymi, ale zarazem tylko tymi środowiskami, które chcą budować a nie niszczyć.
Członkowie
Ruchu Społecznego Obrońców Pilska

O inwestycji w Korbielowie mówią:
Marian Czarnota, wójt Gminy Jeleśnia
Jest to inwestycja, na którą czekamy od dobrych kilku lat. Nareszcie znalazł się prywatny inwestor, o którego musiałem bardzo długo zabiegać. Kiedy inwestycja zaczyna być widoczna i trwa rozbudowa ośrodka Pilsko, to nagle nie pasuje to ekologom. Ekolodzy, którzy kwestionują tę modernizację powinni najpierw sprawdzić, czy inwestor ma wszystkie uprawnienia, a nie oskarżać go bezpodstawnie. Nie można składać do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jak nie ma się żadnej pewności. To jest skandal, że ktoś z zewnątrz miesza się w życie miejscowości. Jest to działanie na złość, żeby wstrzymać inwestycję, która jest szansą nie tylko dla gminy, ale także całej Żywiecczyzny. Pilsko ma mnóstwo atutów i posiada warunki geograficzne, które dają ogromne możliwości. My chcemy, żeby gmina Jeleśnia, która 25 – 30 lat temu była gminą numer jeden, jeśli chodzi o narciarstwo –wróciła do dawnej świetności. Brak inwestycji oznacza szkody dla gminy i powoduje, że ludzie wolą wyjeżdżać na Słowację. Ze strony Stowarzyszenia na rzecz Wszystkich Istot, to nie jest patriotyczna postawa.

Ryszard Bera, prezes stowarzyszenia Natura Wspólne Dobro
My mieszkańcy Gminy Jeleśnia i całej Ziemi Żywieckiej w pełni popieramy ww inwestycję i zwracamy się do wszystkich urzędów, instytucji państwowych i samorządowych a także wszelkich stowarzyszeń, organizacji i osób prywatnych o udzielenie wsparcia i pomocy w celu realizacji tej inwestycji.
To tak ważne dla naszej społeczności i całego regionu przedsięwzięcie prowadzone jest w całkowitej zgodzie z aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, priorytetami rozwoju Gminy Jeleśnia i oczekiwaniami lokalnej społeczności.Uwzględnia również ochronę środowiska naturalnego.
Pozbawione wszelkich podstaw i całkowicie nieuzasadnione próby blokowania inwestycji przez Stowarzyszenie na Recz Wszystkich Istot i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego może doprowadzić do cakowitej ruiny obecnego potencjału przyrodniczo-turystycznego masywu ,,Pilsko”a lokalną społeczność skazać na dalsze zubożenie,wegetację i emigrację za chlebem.
Stowarzyszenie na Rzecz Wszystkich Istot a także Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego wzywamy do podjęcia natychmiastowych i realnych działań zmierzających do ochrony zasobów wodnych , których widoczny gołym okiem deficyt zagraża całemu środowisku naturalnemu a nie zajmowanie się blokowaniem pożytecznych inwestycji realizowanych w zgodzie z naturą i służących wspólnemu dobru.

Pilsko jest nasze – nic o nas bez nas.
Anna Bednarek, wiceprezes Best Proeko
Przyszedł czas na ożywienie społeczno – gospodarcze Korbielowa. Wysłużona i niedoinwestowania infrastruktura rekreacyjno – sportowa i narciarska GAT doczekała się nowego właściciela, który zamierza zmodernizować wyciągi narciarskie na Pilsku. Czekali na to mieszkańcy Gminy Jeleśnia i narciarze już od wielu lat.
Z inwestycjami wiąże się szansa na nowe miejsca pracy i na poprawę bytu lokalnej społeczności. Nasze dzieci nie będą musiały wyjeżdżać za granice w poszukiwaniu pracy, a infrastruktura noclegowa nie będzie świecić pustkami. To jeden z priorytetów obywatelskiego ruchu społecznego obrońców Pilska, który powstał 1 grudnia 2012 r. w Korbelowie. Organizacje pozarządowe i samorządowe Gminy Jeleśnia utworzyły koalicję dla obrony mieszkańców przed stagnacją rozwoju i zagrożeniem ubóstwem. Takie zagrożenia niestety pojawiły się ze strony próbujących przyblokować inwestycje działaczy proekologicznej organizacji Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Nie trudno zauważyć, że w takim razie organizacja ludzi nie zalicza do grona Wszystkich Istot. Za wyjątkiem swoich członków i pokrewnych organizacji o podobnym profilu działalności, m.in. z Lesoochranárske Zoskupenie Vlk, Earth First! czy Greenpeace problemy życia ludzi są poza obszarem ich zainteresowania. Niestety takie sprawiają wrażenie swoim zachowaniem. Z dostępnych do wiadomości publicznej informacji można się dowiedzieć, że Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w swojej działalności odwołuje się do założeń filozofii głębokiej ekologii. Statutowym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz ochrony dzikiej przyrody, najcenniejszych obszarów przyrodniczych oraz naturalnych procesów biologicznych zachodzących na tych obszarach. Działania ukierunkowane są na zachowanie złożonego ekosystemu, z wszystkimi występującymi w nim gatunkami, procesami i cyklami przyrodniczymi. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot deklaruje pełną niezależność od instytucji państwowych, politycznych i religijnych. A co z jedzeniem i oddychaniem ? Podobnie zapewne jak mieszkańcy Korbielowa, czy Gminy są zależni i korzystają z usług innych ludzi lub kupują środki do życia za zapracowane pieniądze. Gorzej z powietrzem – mieszkańcy Korbielowa są skazani na oddychanie powietrzem zanieczyszczonym przez setki codziennie przejeżdżających tranzytem samochodów z narciarzami do sąsiedniej Słowacji, czy Austrii. Tak nie powinno być, to nie sprawiedliwe. Ekologii nie ogranicza się do ochrony przyrody. Ekologia jest najprościej ujmując nauką o domu. Ekosystem, środowisko, otoczenie gmina, czy dany region jest domem dla wszystkich istot i dla człowieka także. Konieczna jest edukacja kształtująca prawidłowe postawy społeczne, środowiskowe i obywatelskie, aby rozwój cywilizacyjny był rozwojem zrównoważonym. To nam gwarantuje Konstytucja RP, a prawo i zdrowy rozsadek wraz z instynktem samozachowawczym nie pozwala na bezmyślną degradację i niszczenie zasobów naturalnych środowiska życia człowieka. Mieszkańcy rejonu Pilska są świadomi jaki skarb posiadają i są świadomi, że jest on własnością przyszłych pokoleń. Troska o walory i zasoby przyrodnicze Pilska, to kolejny priorytet: Turyści i miłośnicy przyrody maja prawo poznać te walory i należy zachować Pilsko z bogactwem zasobów przyrodniczych w stanie przyjaznym dla zrównoważonych potrzeb społecznych, rekreacyjno – edukacyjnych i turystyczno – sportowych. W myśl zatem Zasady Zrównoważonego Rozwoju mieszkańcy rejonu Pilska maja prawo do społecznego i gospodarczego rozwoju z równorzędnym minimalizowaniem negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i działaniem na rzecz regeneracji walorów przyrodniczych. Tak samo mieszkańcy aglomeracji miejskich mają prawo zregenerować swoje siły na łonie natury, na szlakach turystycznych narciarskich, czy rowerowych. Infrastruktura sportowo – rekreacyjna wcale nie musi być zagrożeniem dla ekosystemu i zasobów przyrodniczych. Większym zagrożeniem na pewno są zaniedbania będące wynikiem występowania niskiej emisji, smogu, braku małej retencji, zaniedbań w zakresie gospodarki odpadami, a przede wszystkim zaniedbania edukacyjne społeczeństwa. Stan ten również ma szanse ulec poprawie wraz z rozwojem gospodarczym. Będzie on wynikał z bieżących potrzeb zachowania standardów zrównoważonego rozwoju.
Przeważającą wagę problemu stanowi prawda, że to wielopokoleniowa społeczność mieszkańców rejonu Pilska jest solą tej ziemi i to oni chronią tę ziemie przed zepsuciem. Dlatego, należy im pomóc „oszlifować” ten skarb jakim jest Pilsko dla turystów i narciarzy, a nie blokować rozwoju. Świadomy tej prawdy jest inwestor i wie, że musi się liczyć z lokalnymi potrzebami i uwarunkowaniami. Zdewastowane i ubogie przyrodniczo Pilsko nie byłoby już atrakcyjne, dlatego wspólnym celem gospodarzy, inwestorów i użytkowników musi być zrównoważony rozwój. Takie stanowisko i odpowiednie zamiary gwarantują w zawartym porozumieniu strony zainteresowane wszechstronnym zrównoważonym rozwojem w rejonie masywu i okolic Pilska.